Projekt budowlany - jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę planowanej inwestycji budowlanej będące podstawą do jej realizacji.

Projekt budowlany powinien być sporządzony zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany powinien zawierać:

  • Projekt zagospodarowania działki lub terenu
  • Projekt architektoniczno-budowlany
  • Oświadczenia jednostek odpowiedzialnych o zapewnieniu dostaw energii, gazu, wody, a także o odprowadzeniu ścieków   i przyłączeniu obiektu do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej itp.
  • w zależności od potrzeb: wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Kolprojekt Biuro Projektowe z wielką starannością przygotowuje projekty budowlane, zgodnie ze sztuka budowlaną, oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

Copyright@2015 Kolprojekt - Wykonanie  www.detkomp.pl