Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa wszyscy właściciele praw do nieruchomości bądź zarządcy nieruchomości w ich imieniu muszą dokonywać przeglądów okresowych budynków. Szczególną charakterystykę czemu budynki powinny być poddawane można znaleźć w  ustawie Prawo budowlane . W dokumencie tym zapisane jest, że budynki podlegają:

 • Okresowej kontroli co najmniej raz do roku gdzie dokonuje się sprawdzenia:
  • elementów budynków oraz instalacji narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych oraz erozji ze względu na użytkowanie obiektu
  • instalacji oraz urządzeń mających służyć ochronie środowiska
  • instalacji gazowej oraz kominowej
 • Okresowej kontroli nie rzadziej niż raz na pięć lat gdzie dokonuje się weryfikacji stanu technicznego oraz przydatności w użytkowaniu obiektu budowlanego. Weryfikacji podlega również estetyka budynku oraz jego najbliższego otoczenia. Podczas przeglądu pięcioletniego dokonuje się również sprawdzenia instalacji elektrycznej oraz odgromowej. Wówczas sprawdza się stan oraz przydatność wymienionych instalacji, ich zabezpieczenie, izolację.

 KOLPROJEKT Biuro Projektowe wykonuje:

 • Kontrole okresowe wykonywane  co najmniej raz w roku
 • Kontrole okresowe wykonywane co najmniej dwa razy w roku: obiekty wielkopowierzchniowe (powierzchnia zabudowy powyżej 2 000 m2 oraz w innych budynkach gdy powierzchnia dachu wynosi powyżej 1 000 m2 )
 • Kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz na pięć lat

Budynki nie podlegające przeglądom okresowym:

 • Wolnostojące domy jednorodzinne
 • Obiekty budowlane budownictwa zagrodowego i letniskowego
 • Obiekty wymienione w art. 29 ustęp 1 Ustawy Prawo budowlane:
  • budynki gospodarcze związane z produkcją rolną oraz uzupełniające zabudowę działki siedliskowej np. budynki gospodarcze gdzie powierzchnia ich zabudowy jest mniejsza niż 35m2 a rozpiętość konstrukcji nie większa niż 4,8 metra
  • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze
  • wiaty - powierzchnia zabudowy mniejsza niż 25 m2 gdzie łączna liczba obiektów na jednej działce nie może wynosić więcej niż dwa dla każdych 500 m2 powierzchni działki
  • altany - powierzchnia zabudowy mniejsza niż 25 m2 gdzie łączna liczba obiektów na jednej działce nie może wynosić więcej niż dwa dla każdych 500 m2 powierzchni działki
  • ogrody zimowe – powierzchnia zabudowy mniejsza niż 25 m2 gdzie łączna liczba obiektów na jednej działce nie może wynosić więcej niż dwa dla każdych 500 m2 powierzchni działki
  • wiaty przystankowe
  • wiaty peronowe
  • obiekty malej architektury
  • ogrodzenia

 

 

Copyright@2015 Kolprojekt - Wykonanie  www.detkomp.pl